Klik hier voor de nieuwe Huisvestingsverordeningen (per 1 juli 2015, Den Haag oktober) van de gemeenten in de woningmarktregio Haaglanden.

Inleiding

De regio Haaglanden is een regionale woningmarkt bestaande uit negen gemeenten waarin vijftien woningcorporaties hun woningen gezamenlijk adverteren en verhuren. Corporaties zijn bij het verhuren van hun sociale woningvoorraad gebonden aan een aantal regels en afspraken. Deze regels staan beschreven in de spelregels woonruimteverdeling.

De spelregels zorgen ervoor dat het voor de woningzoekenden en gemeenten duidelijk is hoe de woonruimteverdeling werkt en welke regels er gelden. De spelregels zijn besproken met de negen gemeenten en de huurdersorganisaties. Na vaststelling van de spelregelnotitie in het bestuur van SVH zijn deze afspraken bindend voor de deelnemers aan Woonnet-Haaglanden.

De spelregels vormen samen met de prestatieafspraken (afspraken tussen corporaties en gemeenten) en de lokale verordeningen (regels vanuit de gemeenten) de regels en afspraken waaraan corporaties gebonden zijn bij het verhuren van de sociale huurwoningen.

 

Doelstellingen woonruimteverdeling

 

De corporaties willen met de woonruimteverdeling een viertal doelen bereiken:

 1. Passend huisvesten van de doelgroepen
 2. Doelmatige inzet van de woningvoorraad
 3. Woningzoekenden optimaal faciliteren bij het vinden van een woning
 4. Bijdrage leveren aan het woonbeleid van de gemeenten in Haaglanden

Opbouw spelregels

De spelregels zijn opgedeeld in vijf hoofdstukken. 

 1. Inschrijven
 2. Adverteren woningaanbod
 3. Zoeken naar een geschikte woning
 4. Reageren
 5. Aanbieden

 

1. Inschrijven

Woningzoekenden die een sociale huurwoning in de regio Haaglanden willen gaan huren, schrijven zich zelf in bij Woonnet-Haaglanden, indien nodig met hulp van de helpdesk van Woonnet-Haagladen of een corporatiemedewerker.

Voorwaarden voor inschrijving

De woningzoekende: 

 • Is minstens 18 jaar
 • Betaalt jaarlijks (het door het SVH-bestuur vastgestelde) inschrijfgeld
 • Mag slechts één inschrijving hebben op de eigen naam
 • Heeft de Nederlandse nationaliteit of beschikt over een geldige verblijfstitel in Nederland (verplicht voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning)

De inschrijving moet volledig en actueel zijn en naar waarheid zijn ingevuld. De woningzoekende is hier zelf verantwoordelijk voor. Als bij controle van de gegevens bij een woningaanbieding blijkt dat de gegevens niet correct zijn, mag de woningaanbieding door de woningcorporatie worden ingetrokken.

 

Er zijn 3 soorten woningzoekenden:

 1. Starter: een starter is een woningzoekende die geen zelfstandige woonruimte achterlaat of in zelfstandige woning woont met een tijdelijk huurcontract of campuscontract.
 2. Doorstromer: een woningzoekende die bij verhuizing een zelfstandige woning in Nederland leeg achterlaat.
 3. Doorstromer door echtscheiding: een woningzoekende waarbij de relatie is verbroken en die de zorg heeft voor minderjarige kinderen  en waarbij de ex-partner in de gezamenlijke woning blijft wonen.

Berekening inschrijfduur:

 • Starter: inschrijfduur opgebouwd vanaf de datum van inschrijving.
 • Doorstromer (door echtscheiding): inschrijfduur vanaf de datum van inschrijving + op de dag van de inschrijving maximaal 5 jaar extra inschrijfduur op basis van woonduur. 

Voorbeeld: Een woningzoekende schrijft zich op 1 augustus 2015 in bij Woonnet-Haaglanden. Hij is een doorstromer en woont op dat moment al 7 jaar in zijn huidige woning. Dan krijgt deze persoon op de dag van de inschrijving (maximaal) 5 jaar extra woonduur mee. Zijn berekende inschrijfdatum is hiermee 1 augustus 2010.

Berekening huishoudgrootte

Voor het berekenen van de huishoudgrootte wordt uitgegaan van alle personen die bij de inschrijving zijn aangegeven.

Indien een woningzoekende tenminste vier maanden zwanger is, dan mag het ongeboren kind meetellen bij de huishoudgrootte.

Voorrangverklaring (urgentie)

Als een woningzoekende in een levensbedreigende situatie verkeert of gedwongen is zijn/haar woning te verlaten en niet snel via de normale weg een woning krijgt toegewezen, dan kan de woningzoekende een voorrangsverklaring aanvragen. In de Huisvestingsverordening is vastgelegd wie voor een voorrangsverklaring in aanmerkingen komen. Met een voorrangsverklaring krijgt een urgent woningzoekende voorrang op overige woningzoekenden.

Een urgent woningzoekende mag geen wooncarrière maken. Daarom krijgt hij/zij een zoekprofiel bij zijn voorrangsverklaring. Een zoekprofiel geeft alleen voorrang voor een bepaald type woning(en). Op Woonnet-Haaglanden bij uitleg begrippen (voorrangsverklaring) beschreven wat de juiste werkwijze is.

De inschrijving wordt beëindigd als:

 • de woningzoekende zelf aangeeft dat hij/zij niet meer ingeschreven wil staan;
 • de woningzoekende het jaarlijkse inschrijfgeld niet betaalt;
 • de woningzoekende is overleden.
 • de woningzoekende verhuist naar een zelfstandige woning van een bij Woonnet-Haaglanden aangesloten verhuurder.

 

2. Adverteren woningaanbod

Een sociale huurwoning wordt standaard geadverteerd op Woonnet-Haaglanden. De corporaties kunnen kiezen uit drie verschillende toewijzingsmodellen.

Aanbodmodel:

Dit is het standaard model waarin de woningen worden geadverteerd. De volgorde van de kandidatenlijst wordt bepaald op basis van de huisvestingsverordening.

 • als eerste eindigen woningzoekenden met een voorrangsverklaring;
 • daarna woningzoekenden die voorrang krijgen op basis van lokaal maatwerk;
 • en vervolgens woningzoekenden op basis van hun inschrijfduur.

Het is een model geschikt voor woningzoekenden die op zoek zijn naar een betere woning of woonsituatie.

Lotingmodel:

 

Een deel van de woningvoorraad wordt minder goed verhuurd omdat deze woningen minder schaars zijn en een deel van de woningzoekenden heeft een spoedvraag. Het lotingmodel biedt hierin uitkomst. Woningzoekenden die snel een woning nodig hebben, maar kort staan ingeschreven, hebben binnen het lotingsmodel kans om toch op korte termijn een woning te krijgen. De volgorde van de kandidatenlijst wordt bepaald op basis van loting. Een uitzondering vormt de groep met een voorrangsverklaring. Woningzoekenden met een voorrangsverklaring krijgen voorrang op de overige woningzoekenden.

Direct-te-huur model:

De volgorde van de kandidatenlijst in het direct-te-huur model wordt bepaald op basis van wie het eerst reageert. Net als het lotingsmodel wordt het model gebruikt bij woningen die minder schaars zijn of die niet onder de verordening vallen, zoals vrije sector woningen. Ook dit model is geschikt voor spoedzoekers.

Het verschil met het lotingsmodel is dat woningzoekenden met een voorrangsverklaring geen voorrang krijgen en dat het niet verplicht is om als woningzoekende bij Woonnet-Haaglanden ingeschreven te staan om op direct-te-huur woningen te reageren.

 

Adviseren over woonmilieu en leefstijlen binnen het aanbodmodel

Er zijn twee toewijzingsmodellen die vallen onder het aanbodmodel, maar waarbij het werkproces iets anders is dan standaard.

Openhuismodel:

Bij dit model organiseert de corporatie een Open huis waardoor de woningzoekende zich vooraf beter kan oriënteren op de woning en de buurt.

Het verschil met het aanbodmodel is dat de woningzoekende eerst de woning/buurt bekijkt voordat de reactie op de woning definitief wordt. Vaak liggen deze woningen in wijken en complexen met een eigen karakteristieke woonomgeving. De woningzoekende bevestigt tijdens het open huis zijn interesse aan de corporatie. De kandidatenlijst blijft geldig en kan daarom voor meerdere woningen die leeg komen binnen de wijk of het complex gebruikt worden.

Leefstijlmodel:

Sommige woningen in de regio Haaglanden worden aangeboden en verhuurd op basis van leefstijl. In een complex/buurt zijn alle leefstijlen aanwezig, maar per portiek of straat wordt toegewezen op basis van de leefstijl die het best past bij de portiek/straat. Het idee is dat bewoners met dezelfde leefstijl beter met elkaar omgaan en daardoor meer tevreden en langer blijven wonen in de woning. Woningzoekenden die reageren op een leefstijlwoning wordt gevraagd een test in te vullen bij de woningcorporatie. Aan de hand van deze test kan worden bepaald welke leefstijl de kandidaat heeft en waar deze het beste zou passen binnen het complex. Er wordt niemand geweigerd op basis van zijn of haar leefstijl.

Bemiddeling

In enkele gevallen wordt de woning niet geadverteerd maar direct bemiddeld. Dit kan bijvoorbeeld bij specifieke doelgroepen waarbij maatwerk op zijn plaats is, zoals grote gezinnen, statushouders en studenten.

In de tabel is de werking van de modellen in detail weergegeven.


Model

Aanbodmodel

Lotingsmodel

Direct-te-huur model

Inschrijving vooraf verplicht?

Ja

Ja

Nee

 

Volgorde

Bepaling?

Urgentie

Lokale beleidsruimte

Inschrijfduur

Urgentie

Loting

Wie het eerst reageert en voldoet aan de criteria

Voorwaarden stellen mogelijk?

Ja, eisen mogelijk:

- inkomen

- huishoudgrootte

- leeftijd

Ja, eisen mogelijk:

- inkomen

- huishoudgrootte

- leeftijd

Ja, eisen mogelijk aan:

- inkomen

- huishoudgrootte

- leeftijd

(niet ingeschreven kandidaten moeten  gecontroleerd worden)

Advertentie/

reactietijd

Minimaal 3 dagen

1 dag

Minimaal 1 dag

Blokkade bij:

3x niet gereageerd op aanbieding

woning

1x niet gereageerd op aanbieding, of 2 weigeringen

Nooit

 

 

 

 

 


Model

Aanbodmodel-Open huis

Aanbodmodel-Leefstijl

Bemiddeling

Inschrijving vooraf verplicht?

Ja

Ja

Nee

 

Volgorde

Bepaling?

Urgentie

Lokale beleidsruimte

Inschrijfduur

Bij open huis moeten kandidaten eerst de woning(en) bekijken voordat de reactie definitief wordt

Urgentie

Lokale beleidsruimte

Inschrijfduur

Kandidaten vullen een leefstijl-enquête in en komen op basis hiervan in aanmerking voor een woning in het complex die bij hun leefstijl past

Geen

Voorwaarden stellen mogelijk?

Ja, eisen mogelijk:

- inkomen

- huishoudgrootte

- leeftijd

Ja, eisen mogelijk:

- inkomen

- huishoudgrootte

- leeftijd

Ja, doordat de corporatie zelf de keuze maakt voor een kandidaat

Advertentie/

reactietijd

Minimaal 3 dagen

Minimaal 3 dagen

Geen advertentie

Blokkade bij:

Nooit

3x niet gereageerd op aanbieding woning

Nooit

 

Advertentie voorwaarden

Bij het adverteren van woningen is het voor de corporaties mogelijk om voorwaarden te stellen aan de woningzoekende. Er kunnen voorwaarden worden gesteld op basis van:

Inkomensvoorwaarden: relatie huur-inkomen

Bezettingsnormen: relatie woninggrootte- huishoudgrootte

Leeftijd: woongebouw-specifieke doelgroep

Inkomensvoorwaarden

Bij het opstellen van de huur-inkomenstabel zijn de regels rond passend toewijzen (Passendheidstoets en Europanorm) ingebakken.

Bezettingsnormen

De corporatie kunnen maximum en minimum eisen stellen aan de huishoudgrootte.

 • Grote woningen zijn schaars: er zijn relatief veel kleine huishoudens. Om te voorkomen dat gezinnen door de kleine huishoudens worden verdrongen, kan er een minimum worden gesteld aan het aantal personen. De minimum bezettingsnormen gelden niet voor rolstoel-woningen, voor mensen met een fysieke beperking en voor woningen gelabeld voor senioren.
 • Voorkomen overlast: door voorwaarden aan het maximaal aantal personen te stellen, wordt voorkomen dat een groot huishouden in een te kleine woning gaat wonen. Dit voorkomt overlast en geeft kinderen voldoende ruimte om zich te kunnen ontwikkelen.

Leeftijdsvoorwaarden

Er kunnen leeftijdsvoorwaarden worden gesteld aan woonruimten of wooncomplexen die specifiek zijn ontwikkeld of uitermate geschikt zijn voor senioren of jongeren. De controle op de
leeftijd vindt plaats op de dag dat de reactietermijn voor die woning sluit.

Bij een seniorenwoning kan de corporatie instellen dat de woning bewoond mag worden door woningzoekenden vanaf 55-, 60- of vanaf 65 jaar. De woningzoekende kan dan alleen reageren als één van de aanvragers op de inschrijving ouder is dan de minimale leeftijdseis.

Bij een woning speciaal voor jongeren kan de corporatie een maximum leeftijdseis stellen tot 23 of tot 27 jaar. Zowel de hoofdaanvrager als de medeaanvrager op de inschrijving moet voldoen aan de maximale leeftijdseis.

 Lokaal maatwerk

Gemeenten kunnen in overleg met de woningcorporaties voor 25% van de toewijzingen voorrang geven aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan een tot de gemeente behorende kern.

Woningzoekenden moeten aan de gestelde eisen voldoen om voor de lokaal maatwerk) in aanmerking te komen. Woningzoekenden die voldoen aan de gestelde eisen worden automatisch op basis van lokale voorrang gesorteerd op de kandidatenlijst. Toewijzingen op basis van Lokaal maatwerk worden verantwoord op Woonnet-Haaglanden. De voorwaarden voor Lokaal Maatwerk per gemeente staan beschreven op de website van Woonnet-Haaglanden.

 

3. Zoeken naar een geschikte woning

 

Woningzoekenden moeten zelf reageren op de geadverteerde woningen op Woonnet-Haaglanden. De corporaties bieden woningzoekenden die zich niet zelfstandig kunnen redden (eventueel op afspraak) persoonlijke hulp aan.

Woonnet-Haaglanden

Op Woonnet-Haaglanden staan de vrijkomende sociale huurwoningen geadverteerd van alle verhuurders die zijn aangesloten bij Woonnet-Haaglanden:

 • Elke dag kunnen er vanaf 20.00 uur nieuwe woningen geadverteerd worden
 • Woningzoekenden kunnen het volledige woningaanbod zien als ze niet inloggen. Bij het inloggen is alleen het aanbod zichtbaar waar op gereageerd mag worden (passend is bij hun inschrijfgegevens).
 • Er staan contactgegevens van de corporaties (telefoon/kantoor) voor vragen over de woningaanbieding kunnen woningzoekenden terecht bij de corporaties.
 • Via het contactformulier op Woonnet-Haaglanden kunnen de woningzoekenden terecht met vragen over de inschrijving en de spelregels

Mijn Woonnet

Elke woningzoekende heeft een eigen ‘Mijn Woonnet’-pagina. Hierin staat informatie over:

 • de inschrijfgegevens (wijzigen mogelijk);
 • wanneer de inschrijving verlengd en betaald kan worden;
 • een (eventuele) voorrangsverklaring;
 • gemaakte reacties en gekregen aanbiedingen

Via “Mijn Woonnet” kan een woningzoekende aangeven of hij/zij nog belangstelling heeft voor een aangeboden woning of deze weigert. 

Advies

Slaagkans

Er zijn meer woningzoekenden dan woningen. Woonnet-Haaglanden communiceert op verschillende manieren wat de slaagkans is voor de woningzoekenden.

 • Bij iedere advertentie worden het aantal reacties getoond.
 • In de advertentie staat de gemiddelde inschrijfduur die woningzoekenden hadden die de woning toegewezen hebben gekregen (exclusief urgenten en lokaal maatwerk).
 • Iedere dag 4 uur voor het sluiten van de editie is het mogelijk om gebruik te maken van “kansrijk zoeken”. De woningen waarbij de kandidaat bij de eerste 10 of 20 terecht zou komen worden hierbij getoond

 

 Betaalbaarheid:

Woonnet-Haaglanden communiceert per advertentie de verwachte energielasten en mogelijkheden voor huurtoeslag. Dit wordt gebaseerd op de inschrijfgegevens van de woningzoekende. Een eenpersoonshuishouden krijgt bijvoorbeeld andere woonlasten te zien bij de advertentie dan een gezin met twee kinderen.

Op basis van de inschrijfgegevens wordt er een advies gegeven over de betaalbaarheid van de woonlasten.

 Leefstijl

De woningzoekenden krijgen de mogelijkheid een leefstijl enquête in te vullen. Daarnaast wordt in de advertenties een beeld gegeven van de leefstijl van het complex/buurt op basis van de WoonTest Haaglanden. Op deze manier kunnen woningzoekenden een betere keuze maken, welke woning bij hun leefstijl past.

Woning passend bij woonwens

Woningzoekenden kunnen op Woonnet-Haaglanden zelf hun zoekopdracht instellen. De woningzoekende ontvangt een e-mail bericht zodra een woning wordt geadverteerd die voldoet aan de voorwaarden. Woonnet-Haaglanden kan voor corporaties via directe e-mail woningzoekenden benaderen die op basis van hun zoekgedrag of andere kenmerken mogelijk geïnteresseerd zijn in specifiek aanbod. 

 

4. Reageren   

Een woningzoekende moet (behalve voor Direct te huur) ingeschreven staan bij Woonnet-Haaglanden om te kunnen reageren op een woning.

Passend aanbod

Corporaties kunnen bij het verhuren van woningen eisen stellen aan de leeftijd, het huishoudinkomen en de huishoudgrootte. Woningzoekenden kunnen alleen op een woning reageren wanneer hun gegevens passend zijn aan deze eisen.

Aantal reacties

Een woningzoekende mag maximaal 2 reacties tegelijkertijd plaatsen op de woningen die op de website geadverteerd worden via het lotingmodel en 2 reacties op het aanbodmodel (Leefstijl- of Open huis). Zodra een woning van de website verdwijnt doordat de  reactietermijn is gesloten, kan de woningzoekende weer een nieuwe reactie plaatsen. Voor het Direct te huur-model geldt geen maximum aan het aantal reacties.

Blokkade

Woningzoekenden moeten reageren op een woningaanbieding/ uitnodiging voor bezichtiging van een woningcorporatie. Dit kan door de aanbieding te accepteren of met reden te weigeren bij ‘Mijn Woonnet’ op Woonnet-Haaglanden of de corporatie te bellen die de woning aanbiedt.

Het kost de corporatie onnodig tijd als de woningzoekende wel reageert op de woning, maar vervolgens niets meer laat horen bij aanbieding van deze woning.

 • Reageert een woningzoekende binnen een jaar 3x niet op een woningaanbieding of bezichtiging binnen het aanbodmodel, dan kan hij/zij vervolgens 3 maanden niet reageren op het totale woningaanbod. 
 • Reageert een woningzoekende binnen een jaar 1x niet op een woningaanbieding of bezichtiging binnen het lotingmodel, dan kan hij/zij vervolgens 3 maanden niet reageren op een woning in het lotingmodel.

 

5. Aanbieden 

Een kandidaat ontvangt een aanbieding voor de woning als hij voldoet aan de voorwaarden (inkomen, huishoudgrootte en (eventueel) leeftijd) en hij/zij als eerste aan de beurt is. 

Het aanbieden van een woning door de corporatie verloopt standaard digitaal via de e-mail, behalve bij woningzoekenden die geen mailadres hebben. Dan gebeurt de aanbieding per brief of telefonisch. De woningcorporatie bepaalt zelf hoe het proces van het aanbieden en het afsluiten van het huurcontract verloopt. De corporatie moet dit duidelijk aangeven in de correspondentie met de kandidaat. 

Afwerken kandidatenlijst

De corporatie biedt de geadverteerde woning aan volgens de volgorde op de kandidatenlijst. Als een kandidaat weigert, benadert de corporatie de volgende kandidaat. Ook kunnen meerdere kandidaten tegelijk benaderd worden (interessepeiling/groepsaanbieding), in dat geval wordt de aanbieding binnen de groep op basis van de kandidatenlijst afgewerkt. Weigeringen worden met reden verwerkt. 

Als een woningzoekende twee aanbiedingen tegelijkertijd heeft, kan de woningzoekende geen derde aanbieding krijgen. Een nieuwe aanbieding kan dan pas plaatsvinden als één van de twee woningaanbiedingen is geweigerd. De woningzoekende wordt dan tijdelijk overgeslagen. Voor woningzoekenden is het belangrijk om zo snel mogelijk te reageren op aangeboden woningen. 

Soms komt het voor dat een woning nog niet verhuurd is terwijl de woning aan 50 kandidaten is aangeboden. De woning wordt dan aangemerkt als ‘niet schaars’. De corporatie is vervolgens vrij om nog wel door te gaan met de kandidatenlijst of de advertentie te annuleren en via een ander model aan te bieden (loting/direct te huur).

Controle gegevens bij intake

De woningzoekende is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van alle inschrijfgegevens.

De woningzoekenden overlegt bij een aanbiedingsgesprek alle gegevens die de corporatie heeft gevraagd, deze gegevens zijn origineel en naar waarheid. Als blijkt dat de woningzoekende valse gegevens of verklaringen heeft overlegd, kan de corporatie de aanbieding intrekken. Daarnaast wordt de woningzoekende uitgeschreven bij Woonnet Haaglanden. Deze sanctie wordt de woningzoekende schriftelijk medegedeeld. In de inschrijving van de woningzoekende wordt melding gemaakt van het feit dat de woningzoekende valse gegevens heeft verstrekt. Als blijkt dat de woningzoekende op basis van valse gegevens of verklaringen een woning heeft gehuurd, dan kan de corporatie het huurcontract opzeggen. 

De woningzoekende moet jaarlijks tijdig een inkomensverklaring aanvragen bij de Belastingdienst. Als een woningzoekende bij een woningaanbieding niet over de meest recente inkomensverklaring beschikt, dan kan de aanbieding worden ingetrokken. 

Verantwoording

Alle verhuurde sociale huurwoningen worden op Woonnet-Haaglanden verantwoord met een overzichtslijst op adresniveau. Ook geannuleerde advertenties worden met reden verantwoord. 

Persoonlijke verantwoording aan woningzoekende

Het proces dat de woningzoekende doormaakt, van reageren tot huurcontract tekenen, wordt verantwoord op de persoonlijke pagina ‘Mijn-Woonnet’. Alle uitgebrachte reacties, plaats op de kandidatenlijst, aanbiedingen en weigeringen en de uiteindelijke verhuringen zijn op ‘Mijn Woonnet’ in te zien.

Dit is de verkorte versie, klik hier voor de volledige versie Spelregels Woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden